HOME PAGE‎ > ‎Activities‎ > ‎

Projects

National Level Projects (NP)
[NP3] NAFOSTED Project,  "Thiết kế và phân tích các giao thức nâng cao hiệu năng mạng hai chiều," Member, 102.04-2019.1309/2019 - Present
[NP2] NAFOSTED Project,  "Nâng cao hiệu năng mạng vô tuyến chuyển tiếp sử dụng các giao thức truyền đa chặng cộng tác dưới sự tác động của giao thoa đồng kênh và suy giảm phần cứng," Principal Investigator, 102.04-2017.31708/2018 - 08/2020.
           - Documents:                         Giấy Chứng Nhận
[NP1] NAFOSTED Project,  "Đánh giá hiệu năng của những mạng chuyển tiếp vô tuyến dưới sự tác động của phần cứng không hoàn hảo," Principal Investigator, 102.01-2014.33, 03/2015 - 03/2017.
           - Documents:   Quyết Định     Giấy Chứng Nhận     VISTA    Phiếu Đánh Giá     Thanh Lý HĐ

University Level Projects (UP)
[UP8] PTIT Project, " Nâng cao hiệu năng mạng sử dụng mã Fountain với kỹ thuật đa truy nhập không trực giao (NOMA),Principal Investigator, 11-HV-2019-RD_VT2, 03/2019 - 11/2019.
[UP7] PTIT Project, "Đề xuất và đánh giá hiệu quả bảo mật thông tin cho mô hình MIMO sử dụng mã Fountain dưới sự ảnh hưởng của giao thoa đồng kênh,Principal Investigator, 09-HV-2018-RD_VT2, 03/2018 - 11/2018.
[UP6] PTIT Project, "Nghiên cứu hiệu quả bảo mật lớp vật lý với mã Fountain sử dụng kỹ thuật phân tập phát TAS dưới sự ảnh hưởng của khiếm khuyết phần cứng,Principal Investigator, 07-HV-2017-RD_VT203/2017 - 11/2017. 
[UP5] PTIT Project, "Khảo sát và đề xuất mô hình phân bố cho các điểm Wifi trong thành phố,Principal Investigator, 10-HV-2017-RD_VT203/2017 - 11/2017.  
[UP4] PTIT Project, "Đánh giá sự tác động của suy hao phần cứng lên hiệu năng bảo mật của mạng chuyển tiếp vô tuyến,Principal Investigator, 08-HV-2016-RD_VT2, 03/2016 - 11/2016.
[UP3] PTIT Project, "Đánh giá hiệu năng bảo mật của hệ thống thứ cấp với kỹ thuật lựa chọn nút chuyển tiếp đơn phần trong vô tuyến nhận thức dạng nền,Principal Investigator, 08-HV-2015-RD_VT2, 03/2015 - 11/2015.
[UP2] PTIT Project, "Nghiên cứu và đánh giá hiệu năng của hệ thống chuyển tiếp đa chặng dưới tác động của giao thoa đồng kênh và phần cứng không lý tưởng,Principal Investigator, 14-HV-2015-RD_VT2, 03/2015 - 11/2015.
[UP1] PTIT Project, "Sự Tác Động Của Phần Cứng Không Hoàn Hảo Lên Hiệu Năng Của Hệ Thống Thứ Cấp Trong Vô Tuyến Nhận Thức Dạng Nền," Principal Investigator, 44-HV-2014-RD-VT2, 03/2014 - 11/2014.
Comments